Inhoud
1. Definities

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

3. Afsluiten overeenkomst

4. Aanleveren van data en bestanden

5. De ontwerpdienst

6. Printwerk: kleurproef, adresseringsproef en afwijkingen

7. Leveringen

8. Uitsluiten herroepingsrecht

9. Prijzen en betaling

10. Onderhoud

11. Gebruik van de service

12. IE-rechten

13. Aansprakelijkheid

14. Geheimhouding en persoonsgegevens

15. Opschorting

16. Overmacht

17. Beëindiging en ontbinding

18. Toegang beveiligde websites en toegang beveiligd Tildepost netwerk

19. Geschillen en toepasselijk recht

20. Klachtenregeling

21. Wijzigingen en aanvullingen

22. Bijkomende bepalingen

23. Informatie en vragen

Artikel 1
Definities
Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden van de digitale en papieren postservice;
Bestelling:
De geregistreerde bestelling van de postservice door de opdrachtgever via de site;
~ Post:
Het vervoersproduct ~ Post van Tildepost. Hiervoor kan de opdrachtgever kiezen in functie van het vervoer van de digitale en papieren post.
Documenten:
De documenten die door de opdrachtgever, met behulp van de ontwerpdienst, worden opgemaakt;
Digitale en papieren postservice:
Het geprinte resultaat van het opgegeven grafische bestand (pdf), overeenkomstig de bestelling van de opdrachtgever;
IE-rechten:
Alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten. Hieronder ressorteren (niet limitatief): handelsnaamrechten, merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten, databankrechten, alsook rechten op know-how;
Know-how:
Alle kennis en informatie inzake het opmaken van documenten die Tildepost aan de opdrachtgever ter beschikking stelt door het leveren van de service;
Maatwerk Dienst(en):
Dienst(en) die uitgewerkt zijn conform specifieke bepalingen en wensen van de opdrachtgever en/of dienst(en) die van persoonlijke aard zijn;
Onderhoud:
Werkzaamheden ter ondersteuning van de toegang en het gebruik van de ontwerpdienst door de opdrachtgever, inclusief het herstellen van gebreken;
Ontwerpen:
Het ontwerpen van digitale en papieren post aan de hand van de ontwerpsjablonen die op de site beschikbaar worden gesteld;
Ontwerpdienst:
De door Tildepost aan de opdrachtgever geleverde ontwerpdienst, waarbij door Tildepost ontwerpsjablonen ter beschikking gesteld worden;

Ontwerpsjabloon:
De door Tildepost uitgewerkte standaard sjablonen voor het opmaken van de documenten met de ontwerpdienst, bestaande uit een sjabloon dat een stijl voor een drukwerkformaat bevat (o.a. lettertype en grootte van lettertypes), kleurcomposities en de positionering van tekst en afbeeldingen. De ontwerpsjablonen worden beschikbaar gesteld op de site;
Opdrachtgever:
De onderneming of natuurlijke persoon die met Tildepost een overeenkomst is aangegaan;
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Tildepost en de opdrachtgever voor het verrichten van de service die uitsluitend afgesloten wordt indien de procedure in artikel 3 van de algemene voorwaarden is doorlopen;
Post:
Het vervoersproduct Post van Tildepost. Hiervoor kan de opdrachtgever kiezen in functie van het vervoeren van papieren post.
Postservice:
Het printen en per post vervoeren van digitale en papieren briefwisseling overeenkomstig de bestelling van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan tevens overeenkomen om de digitale en papieren briefwisseling op de site van de postservice te ontwerpen.
Tildepost BVBA
Hippodroomlaan – 30
8450 Bredene
België
Tel. +32 (0)486 837393
Tilde: Be.info~post.com
e-mail: info@tildepost.com
BTW: BE0663 579 869
IBAN: be85 7360 2976 3506
www.tildepost.com

Software:
De door Tildepost (of haar aangestelde derden) ontwikkelde software waarmee de opdrachtgever zelfstandig documenten kan creëren en beheren;
Update:
Een gewijzigde versie van de software, waarin de operationaliteit wordt verbeterd of hersteld;
Upgrade:
Een gewijzigde versie van de software, waarmee de functionaliteit wordt vergroot of uitgebreid;
Vervoer(en):
Het vervoer van digitale en papieren post naar het door de opdrachtgever aangegeven adres, waarbij de opdrachtgever de keuze heeft uit verzending met de volgende producten van Tildepost: Post zendingen of ~ Post. Het vervoer vindt plaats onder de betreffende toepasselijke algemene voorwaarden van Tildepost (en/of aan haar verbonden entiteiten) behorende bij het desbetreffende vervoersproduct.
Artikel 2
Toepassing algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de overeenkomst en zijn tevens van toepassing op aanbiedingen en mededelingen van Tildepost, die verband houden met de service.
2.2. Indien de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de algemene voorwaarden primeren de bepalingen van de overeenkomst.
2.3. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

Artikel 3
Afsluiten overeenkomst

3.1. Vooraleer een bestelling te kunnen plaatsen moet de opdrachtgever een “Tildepost adres” aanmaken op de site. Een postadres kan worden aangemaakt door zich te registreren op www.tildepost.com. Na registratie kan de opdrachtgever inloggen met zijn inloggegevens en op een later tijdstip zijn gegevens, bestelling(en), facturen en leveringen aanmaken en inzien.
3.2. Als de opdrachtgever zich registreert, dan is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het bepalen van en het gebruik van zijn gebruikersnaam en paswoord. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens in zijn postadres en is niet gerechtigd om deze door anderen te laten gebruiken.
3.3. Het plaatsen van een bestelling gebeurt volgens onderstaande procedure:
1) Opmaken van de gewenste digitale en papieren post.
2) Bestanden toevoegen die de opdrachtgever wenst te laten drukken, al dan niet met behulp van de beschikbare ontwerpsjablonen.
3) Afhankelijk van de gekozen bezorgmogelijkheid (~ Post of Post), dienen volgende stappen doorlopen te worden: “Bepaal doel van het brief”, “Kies afleveradres”.
4) Toevoegen van de bestelling aan de winkelmand.
5) Bestelling controleren op correctheid en volledigheid (en waar nodig aanvullen).
6) Betaalmethode kiezen.
7) Om uw bestelling te kunnen voltooien, dient u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden door de opt-in aan te vinken.
8) Klikken op “bestelling afronden of verzenden” om de bestelling te voltooien.
3.4. De overeenkomst komt tot stand zodra de bestelling is afgerond, conform de procedure zoals vermeld in artikel 3.3.
3.5. Tildepost behoudt zich het recht voor om een bestelling om eigen beweegredenen te weigeren of specifieke voorwaarden te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet (kunnen) voldoen van de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting of andere omstandigheden die invloed kunnen hebben op het verantwoord aangaan van een overeenkomst via de site.

Artikel 4
Aanleveren van data en bestanden

4.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van het aangeleverde adressenbestand (indien de digitale en papieren post geadresseerd moet verzonden worden) en het grafische bestand (pdf) in de tekst en afbeeldingen in functie van het ontwerp. Tevens dient de aangeleverde data te voldoen aan de vereisten zoals deze vermeld staan in de aanleverspecificaties zoals opgenomen op de site.
4.2. De opdrachtgever verbindt zich ertoe geen afbeeldingen aan te leveren over onderstaande items:
– onderwerpen die onwettig zijn;
– onderwerpen waarvan de inhoud leugenachtig, bedrieglijk of vals is;
– onderwerpen met religieuze of politieke inhoud;
– onderwerpen die ingaan tegen de goede zeden, kwetsend, beledigend, aanstootgevend of nadelig kunnen zijn voor derden of immoreel zijn;
– onderwerpen die op enige andere wijze niet geschikt zijn om te worden opgenomen in de digitale en papieren postservice volgens de beoordeling van Tildepost.
4.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de adresgegevens en de persoonlijke boodschap, de inhoud en de opmaak van de digitale en papieren post. Indien incorrectheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de door de opdrachtgever opgegeven data tot gevolg heeft dat de postservice niet (volledig) kan worden uitgevoerd, blijft de opdrachtgever de vergoeding voor de postservice verschuldigd aan Tildepost.
4.4. De opdrachtgever garandeert dat door de nakoming van de overeenkomst de rechten van derden niet worden geschaad. De opdrachtgever vrijwaart Tildepost, zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

Artikel 5
De ontwerpdienst

Indien de opdrachtgever ervoor kiest gebruik te maken van de ontwerpdienst, zijn onderstaande artikels van toepassing:
5.1. Tildepost verleent aan de opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare recht om zich via het internet toegang te verschaffen tot de ontwerpdienst met het doel om de ontwerpdienst te gebruiken in het kader van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de opdrachtgever.
5.2. De opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen alsook de door Tildepost vermelde aanwijzingen omtrent het gebruiksrecht steeds stipt naleven.
5.3. Het is niet toegestaan aan de opdrachtgever om de ontwerpdienst te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of deze op welke wijze of voor welk doel dan ook beschikbaar te stellen van een derde. Tevens is het niet toegelaten om een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de ontwerpdienst, ook niet indien de betreffende derde de ontwerpdienst uitsluitend in functie van de opdrachtgever gebruikt. De opdrachtgever zal de ontwerpdienst niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden.
5.4. Het is niet toegestaan aan de opdrachtgever om de ontwerpdienst of gebruiksrechten daarvoor, in eender welke vorm, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen aan derde(n), deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in een vennootschap of een samenwerkingsverband.
5.5. Tildepost garandeert niet dat de opdrachtgever te allen tijde gebruik kan maken van de ontwerpdienst en dat de ontwerpdienst correct, volledig en tijdig wordt geleverd of dat alle storingen kunnen worden uitgesloten en/of hersteld. Storingen in de ontwerpdienst kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, het gevolg zijn van storingen in de internet- of telefonieverbinding. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor hard- en software, randapparatuur, verbindingen en telecommunicatiemiddelen die noodzakelijk zijn om van de service gebruik te kunnen maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.6. Tildepost is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de ontwerpdienst. Indien te verwachten valt dat dit technische operationele of systeemtechnische gevolgen zal hebben voor de opdrachtgever, zal Tildepost de opdrachtgever informeren over de wijzigingen aan de ontwerpdienst. Indien de opdrachtgever de ontwerpdienst blijft gebruiken, geeft hij hiermee aan akkoord te gaan met de gewijzigde ontwerpdienst.
5.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de instructies en specificaties alsook voor het invoeren van gegevens en data in de ontwerpsjablonen. Het gebruik van de ontwerpsjablonen en/of de documenten is voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever. Tildepost garandeert niet dat de ontwerpsjablonen en/of de documenten correct worden opgemaakt en is niet verantwoordelijk voor het opslaan en/of bewaren van de ontwerpsjablonen en/of de documenten noch voor het correct downloaden, versturen en/of bestellen van digitale en papieren post op basis van de ontwerpsjablonen en de documenten.

Artikel 6
Digitale en papieren postservice: kleurproef, adresseringsproef en afwijkingen

6.1. De opdrachtgever ontvangt op verzoek en tegen betaling een kleurproef en/of adresseringsproef van de digitale en/of papieren post.
6.2. De opdrachtgever dient bij afname van een kleurproef deze goed te keuren. Indien Tildepost geen akkoord ontvangt zal de overeenkomst na 30 werkdagen worden geannuleerd, zonder enig recht op schadevergoeding.
6.3. De opdrachtgever dient bij afname van een adresseringsproef deze goed te keuren. Indien Tildepost binnen 24 uur geen akkoord ontvangt, wordt de adresseringsproef als goedgekeurd beschouwd en wordt de overeenkomst uitgevoerd.
6.4. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de kwaliteit van de uiteindelijke digitale en papieren post kan afwijken van de afbeelding die de opdrachtgever heeft opgestuurd. De digitale en papieren post kan qua kleur, beeldkwaliteit of opmaak verschillen van de afbeelding die de opdrachtgever heeft bezorgd.
6.5. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde digitale en papieren post en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, of kleurproef, worden niet beschouwd als een tekortkoming van de overeenkomst en kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, indien deze minimaal zijn.

Artikel 7
Levering

7.1. De levering gebeurt op het adres(sen) dat door de opdrachtgever bij de bestelling van de service op de site heeft aangegeven of op een door de met de opdrachtgever overeengekomen afgiftepunt(en) indien voor het vervoersproduct Post is gekozen.
7.2. Indien de opdrachtgever op de site de keuze maakt om de papieren post via de lokale Post naar een adres te laten verzenden zijn de algemene voorwaarden van de lokale Post op het vervoer van de papieren post van toepassing (zoals weergegeven op de site van de betreffende entiteit).
Belgie: Algemene voorwaarden BPOST: http://www.bpost.be/terms-and-conditions
7.3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de papieren post bij afgifte op het opgegeven adres in ontvangst kan worden genomen.
7.4. De uitvoering van de overeenkomst door Tildepost wordt in elk geval als geslaagd beschouwd indien de opdrachtgever de digitale en papieren post in gebruik heeft genomen en/of aan derden heeft doen afleveren.

Artikel 8
Uitsluiten herroepingsrecht

8.1. De opdrachtgever kan geen gebruik maken van annulering van de overeenkomst en/of beroep doen op het herroepingsrecht, aangezien het een maatwerk service betreft. De wettelijke bedenktermijn is niet van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 9
Prijzen en betaling

9.1. De opdrachtgever is aan Tildepost de vergoeding verschuldigd, overeenkomstig de prijzen zoals vermeld op de site.
9.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
9.3. Tildepost is steeds gerechtigd de prijzen te wijzigen.
9.4. Bij discussie over het bedrag van de vergoeding dat de opdrachtgever aan Tildepost verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Tildepost bepalend zijn, tenzij de opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs levert.
9.5. De opdrachtgever dient de vergoeding vooraf te betalen via Bancontact of Creditcard, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
9.6. Indien tussen de opdrachtgever en Tildepost expliciet overeengekomen is dat de vergoeding nadien betaald wordt, dient de betaling van het totaalbedrag (die via factuur geïnd wordt), binnen 7 dagen na factuurdatum op een door Tildepost aangegeven rekeningnummer te zijn gestort.
9.7. Indien de betaling door de opdrachtgever plaatsvindt middels achteraf betalen (kopen op rekening) is Tildepost gerechtigd om een kredietwaardigheidstoets (te laten) uitvoeren. Tildepost heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien het resultaat van de kredietwaardigheidstoets niet aan de voorwaarden van Tildepost voldoet.
9.8. Indien een factuur niet binnen de afgesproken termijn is betaald, heeft Tildepost recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Tildepost hiervoor maakt. Daarnaast heeft Tildepost recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Tildepost heeft tevens het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
9.9. Het recht van de opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.
9.10. Tildepost is te allen tijde bevoegd om voldoende waarborg of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te eisen, alvorens de service (verder) te leveren.

Artikel 10
Onderhoud

10.1. Vragen, klachten en opmerkingen inzake de werking en het gebruik van de service kunnen per Tildepost adres of e-mail aan Tildepost geformuleerd worden door de opdrachtgever (zie ook artikel 23.1). Tildepost zal zich inspannen om binnen een zo kort mogelijke termijn hierop te reageren.
10.2. Tildepost is gerechtigd om de service (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen van de service, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van de opdrachtgever ten aanzien van Tildepost ontstaat. Indien mogelijk, zal Tildepost proberen om deze buitengebruikstelling en/of beperking maximaal te laten plaatsvinden buiten de kantooruren.
10.3. Tildepost zal, indien en naargelang zij dat naar eigen inzicht nodig of wenselijk acht, updates of upgrades implementeren in de software. De opdrachtgever aanvaardt dat Tildepost deze naar eigen inzicht implementeert.

Artikel 11
Gebruik van de service

11.1. De opdrachtgever behoedt Tildepost voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de service door de opdrachtgever inbreuk maakt op IE-rechten of op andere wijze onrechtmatig is.
11.2. De opdrachtgever garandeert dat zijn gebruik van de service niet:
– in strijd is met de wet en de overeenkomst
– onrechtmatig te handelen ten aanzien van Tildepost of derden;
– in strijd is met de algemene voorwaarden;
– de systemen van Tildepost en/of overige opdrachtgevers of internetgebruikers schade toebrengt of hindert;
– op enige andere wijze onrechtmatig is;
– de belangen en het imago van Tildepost schaadt.
11.3. Indien zou blijken dat het gebruik van de service door de opdrachtgever en/of de documenten die de opdrachtgever met behulp van de service heeft verwerkt onrechtmatig is, dan zal Tildepost onmiddellijk initiatief nemen om deze documenten te verwijderen of de toegang daartoe door de opdrachtgever onmogelijk te maken. In geen geval zal Tildepost aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit deze onrechtmatige handelswijze.

Artikel 12
IE-rechten

12.1. Alle IE-rechten inzake service, ontwerpdienst, ontwerpsjablonen, software, know-how, door Tildepost vervaardigde documentatie en door Tildepost (dan wel door haar aangestelde derden) geleverde service, berusten bij Tildepost, haar licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt er nooit enig IE-recht aan de opdrachtgever overgedragen.
12.2. De opdrachtgever zal aanduidingen van Tildepost betreffende IE-rechten inzake de service, de ontwerpdienst, de ontwerpsjablonen, de software en de know-how, inclusief doch niet exhaustief auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.
12.3. Alle IE-rechten inzake de documenten berusten uitsluitend bij de opdrachtgever.
12.4. Het is niet toegestaan aan de opdrachtgever om de service, de software of enige inhoud ervan, zonder voorafgaande toestemming van Tildepost, op welke wijze dan ook aan derde(n) ter beschikking te stellen, te verspreiden, te wijzigen, te reproduceren, te verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt o.m. ook in dat het niet toegestaan is aan de opdrachtgever om, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tildepost, een substantieel deel van de inhoud van de databank(en) op de software op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaaldelijk en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
12.5. Behoudens dwingendrechterlijk toegestaan bij wet, mag de opdrachtgever de software niet dupliceren, decompileren of reverse-engineering hierop toepassen. Daarnaast is het niet toegestaan om beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van de software te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 13
Aansprakelijkheid
13.1. De aansprakelijkheid voor directe schade van Tildepost wegens ontoerekenbare tekortkoming uit hoofde van de overeenkomst inzake het printen (en indien van toepassing het ontwerpen) van de digitale en papieren post is beperkt tot een maximale vergoeding gelijk aan de waarde van de bestelling van de digitale en papieren post waarbij het bewuste schadegeval zich heeft voorgedaan. Inzake het vervoer van de digitale en papieren post onder deze overeenkomst, is Tildepost niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van dit deel van de overeenkomst.
13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Tildepost te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Tildepost wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsook redelijke kosten ter voorkoming of beperking van dergelijke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan.
13.3. De aansprakelijkheid van Tildepost wegens ontoerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst – zoals vermeld in artikel 13.1. – van deze algemene voorwaarden ontstaat in alle casussen slechts indien de opdrachtgever haar onmiddellijk en formeel schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het oplossen van de tekortkoming wordt gesteld, en Tildepost ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te omvatten, zodat Tildepost in staat is om efficiënt en adequaat een oplossing te bieden.
13.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zoals vermeld in artikel 13.1. van deze algemene voorwaarden is dat de opdrachtgever de schade steeds zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tildepost meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Tildepost vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.5. De bepalingen in dit artikel gelden ook voor alle (rechts)personen waar Tildepost beroep op doet voor de uitvoering van de overeenkomst.
13.6. Iedere aansprakelijkheid van Tildepost voor indirecte schade, inclusief doch niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
13.7. De opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende beveiliging van zijn data en programmatuur. Tildepost is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de overeenkomst ongeacht de oorzaak.
13.8. Klachten over de uitvoering van de service dienen binnen 7 werkdagen na afloop van de geleverde postservice door de opdrachtgever te worden ingediend (tenzij dit van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd). Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever.
13.9. Tildepost kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 13.8. voor zover de schade is ontstaan door haar eigen handelen of het nalaten ervan, hetzij schade met opzet veroorzaakt, hetzij schade uit roekeloosheid met de wetenschap dat er waarschijnlijk schade kan uit voortvloeien.
13.10. De opdrachtgever staat er voor in dat hij de aan Tildepost toegestuurde inhoud voor het vervaardigen van de digitale en papieren post rechtmatig heeft verworven en dat er geen bezwaren bestaan voor het gebruik van de inhoud. De opdrachtgever behoedt Tildepost voor alle aanspraken van derden inzake de inhoud van de digitale en papieren post.

Artikel 14
Geheimhouding en persoonsgegevens

14.1. Partijen zullen geen mededelingen doen aan enige derde inzake de overeenkomst (inclusief het bestaan ervan) of enige derde toestemming geven om de overeenkomst te raadplegen, tenzij partijen hierover voorafgaand een schriftelijk akkoord hebben afgesloten.
14.2. Indien een partij een wettelijke verplichting heeft om mededeling te doen inzake deze overeenkomst of een wettelijke verplichting heeft om aan een derde toestemming te geven deze overeenkomst in te zien, zal deze partij de andere partij hierover onmiddellijk informeren.
14.3. Iedere partij dient geheimhouding na te leven inzake alle vertrouwelijke informatie ten aanzien van de andere partij, die bij de uitvoering van deze overeenkomst in haar bezit komt en zal deze vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van deze overeenkomst.
14.4. De in artikel 16.3. bedoelde vertrouwelijke informatie omvat de persoonsgegevens die door de opdrachtgever aan Tildepost zullen doorgegeven worden. Deze persoonsgegevens zullen door Tildepost in overeenstemming met de geldende wettelijke regelgeving worden behandeld.
14.5. De opdrachtgever garandeert dat, met betrekking tot de data die hij aan Tildepost verstrekt, hij voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze data aan Tildepost worden verstrekt en door Tildepost worden verwerkt.
14.6. De opdrachtgever zal Tildepost behoeden voor alle aanspraken van derde(n) die voortkomen uit het niet voldoen aan deze wet- en regelgeving door de opdrachtgever.

Artikel 15
Opschorting

15.1. Tildepost is gerechtigd om de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van het gebruik van de service uit te sluiten indien de opdrachtgever:
– in strijd handelt met de bepalingen in de algemene voorwaarden;
– inbreuk doet op de IE-rechten of andere rechten van Tildepost of van derden;
– op andere wijze strafbaar of onrechtmatig handelt.
Artikel 16
Overmacht

16.1. Tildepost is niet verplicht tot het nakomen van de verplichtingen overeenkomstig de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming. Er is onder meer sprake van een niet toerekenbare tekortkoming indien Tildepost haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever niet kan nakomen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van derden waarop Tildepost beroep doet bij de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 17
Beëindiging en ontbinding

17.1. Tildepost is gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Tildepost op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of op basis van de uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen.
17.2. Tildepost is gerechtigd om een overeenkomst tussentijds op te zeggen indien Tildepost niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen alsook indien zij op een bepaald moment gedurende de looptijd van een overeenkomst zou besluiten definitief te stoppen met het aanbieden van de desbetreffende service.
17.3.Tildepost is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen mits het eenvoudig versturen van een aangetekend schrijven en dit wanneer de opdrachtgever in staat van faling verkeert, of een regeling WCO krijgt toegekend door de Rechtbank van Koophandel, of in vereffening wordt gesteld. In deze gevallen zijn alle vergoedingen die de opdrachtgever aan Tildepost verschuldigd is onmiddellijk eisbaar.
Artikel 18
Toegang beveiligde websites en toegang beveiligd Tildepost netwerk

18.1. De opdrachtgever verplicht zich ertoe om al het mogelijke te doen om onbevoegd gebruik van de service te voorkomen. Indien Tildepost misbruik van de service, of meer in het algemeen, van een aangeboden website-functionaliteit vermoedt, heeft zij het recht om de toegang tot de site c.q. de service te blokkeren.
18.2. Tildepost staat in voor de beveiliging van het Tildepost netwerk. Indien er zich volgens de mening van Tildepost omstandigheden voordoen waardoor Tildepost de beveiliging van haar netwerk niet op het vooropgestelde niveau kan behouden, is Tildepost gerechtigd om over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de (netwerk) toegang.
18.3. De opdrachtgever engageert zich om de apparatuur en de systemen van de opdrachtgever, die gebruikt worden voor toegang tot het Tildepost netwerk, niet bloot te stellen aan onnodige risico’s waaronder virusaanvallen van buitenaf, ongeautoriseerde toegang op (ruimtebeveiliging) en via (niet beveiligde aansluiting en directe toegang tot het internet) de apparatuur en systemen. De apparatuur en systemen die voor de toegang gebruikt worden zullen door de opdrachtgever geconfigureerd en onderhouden worden om de toegang beveiligd te houden.
18.4. De opdrachtgever behoedt Tildepost voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de door Tildepost verstrekte gebruikers-postadressen, toegangscodes en wachtwoorden, tenzij deze consequenties worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Tildepost zelf.

Artikel 19
Geschillen en toepasselijk recht

19.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
19.2. Geschillen tussen Tildepost en de opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Tildepost die territoriaal bevoegd zijn.

Artikel 20
Klachtenregeling

20.1. In geval van klachten en/of vragen inzake een service van Tildepost dient de opdrachtgever:
– zich tijdens kantooruren te richten tot de klantenservice via het online formulier
– een digitale brief te sturen naar support~post.com of e-mail te sturen support@tildepost.com.
20.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen de 7 dagen na aflevering van het druk- en printwerk schriftelijk bij Tildepost te worden ingediend, tenzij dit van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Bij gebrek hieraan vervalt iedere aanspraak van de opdrachtgever.
20.3. Klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tildepost binnen een termijn 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 21
Wijzigingen en aanvullingen

21.1. Tildepost heeft steeds het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.
21.2. Onverminderd de bepalingen in artikel 22.4, zijn wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden slechts geldig, indien zij schriftelijk (of elektronisch) tussen Tildepost en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 22
Bijkomende bepalingen

22.1. De opdrachtgever staat in voor de correctheid en volledigheid van de door of namens haar aan Tildepost verstrekte gegevens.
22.2. Tildepost heeft het recht om voor het uitvoeren van (een deel van) de postservice zonder toestemming van de opdrachtgever derden in te schakelen.
22.3. Tildepost is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever de rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen. Tildepost zal de opdrachtgever hierover informeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de algemene voorwaarden aan derden over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tildepost.
22.4. Indien één of meerdere bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Tildepost en de opdrachtgever zullen een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de inhoud van de nietige/vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
22.5. De gebruiker van Tildepost geeft toestemming digitaal aangetekende brieven te ontvangen via Tildepost.

Artikel 23
Informatie en vragen
23.1. Voor meer informatie of bij vragen omtrent de algemene voorwaarden en/of inzake het gebruik van de website, het plaatsen van de opdracht, de levering en/of privacy, kan steeds contact opgenomen worden:
– via een Tildepost naar info~post.com
– via een e-mail info@tildepost.com
– via het contactformulier. www.tildepost.com